امیدوارم نمونه سوالات زیر بتواند برای کلیه دانشویان ـ به خصوص عزیزانی که به دلایل موجه امکان حضور در کلاس را ندارند ـ مفید واقع گردد. از اظهار نظر های شما گرامیان استقبال و استفاده مینمایم. التماس دعا

سولات کامل تر در کتاب مجموعه سوالات قواعد بژوهشگری انتشارات حتمی۰۹۱۲۶۱۳۸۶۲۳ منتشر شده است 

سمینار در تربیت بدنی

کدام گزینه مربوط به ویژگی درست عنوان تحقیق می باشد؟

الف) متقاعد کنندگی              

ب)  تک موضوعی ■            

ج)کنترل طرح  

د)مربوط به علم بودن .

در آزمونهای پارامتریک مربوط به آزمونهای استنباطی چه داده هایی نیاز است به کار رود

الف) داده­های اسمی یا رتبه­ای                      

ب)  داده­های فاصله ای یا نسبی ■

ج)داده­های فاصله­ای یا اسمی                       

د)داده­های رتبه­ای یا نسبی

در آزمون استنباطی هرچه قدر مقدار P-value‌ کمتر باشد نشان دهنده کدام گزینه می باشد؟

الف) افزایش شانس رابطه بین متغیرها و کاهش رابطه واقعی بین متغیرها

ب)  افزایش شانس رابطه بین متغیرها و افزایش رابطه واقعی بین متغیرها

ج)کاهش شانس رابطه بین متغیرها و افزایش رابطه واقعی بین متغیرها ■

د)کاهش شانس رابطه بین متغیرها و کاهش رابطه واقعی بین متغیرها

. کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) فرض تحقیق بیشتر در تحقیقات تجربی مطرح است.

ب) در صورت امکان در تدوین فرض تحقیق باید به هدف نیز توجه شود.

ج) تنها هدف آموزش عالی تربیت نیروی متخصص و تولید دانش است.

د) فرض تحقیق به احتمال وجود در رابطه، اثر یا تفاوت اشاره دارد.

در کدام طرح تحقیق بیشترین کنترل صورت می‌گیرد؟

الف) شبه آزمایشی                          ب) نیمه آزمایشی

ج) آزمایشی                                  د) پس‌آزمون با دو گروه

پروپوزال‌ها براساس چه زمانی نوشته می‌شوند؟

الف) گذشته                                  ب) حال

ج) آینده                                      د) زمان مشخصی ندارد

فرضیه‌ها در کدام قسمت‌پایان‌نامه بیان می‌شود؟

الف) فصل دوم                              ب) فصل اول

ج) فصل پنجم                               د) فصل سوم

معمولاً در مجلات پژوهشی چکیده فارسی مقاله در کجا قرار می‌گیرد.

الف) زیرفهرست                                      ب) بعد از مقدمه

ج) بعد از عنوان                                       د) بعد از منابع

معمولاً در یک چکیده چه مواردی به ترتیب ذکر می‌شود؟

الف) موضوع و بیان مسئله ـ هدف تحقیق ـ خلاصه نتایج ـ نتیجه‌گیری ـ واژگان کلیدی

ب) موضوع و بیان مسئله ـ خلاصه نتایج ـ هدف تحقیق ـ نتیجه‌گیری ـ واژگان کلیدی

ج) موضوع و بیان مسئله ـ هدف تحقیق ـ خلاصه نتایج ـ نتیجه‌گیری ـ واژگان کلیدی

د) موضوع و بیان مسئله ـ هدف تحقیق ـ نتیجه‌گیری ـ واژگان کلیدی ـ خلاصه نتایج

. کدام گزینه صحیح است؟

الف) یک فرضیه همیشه اثبات یا ابطال می‌شود.

ب) یک فرضیه هیچگاه اثبات یا ابطال نمی‌شود، بلکه براساس آزمایش داده‌ها فقط می‌تواند تأیید یا رد شود.

ج) یک فرضیه نه اثبات می‌شود نه رد.

د) یک فرضیه تأیید می‌شود ولی رد نمی‌شود.

. کدام یک از موارد زیر منبع خوبی برای پیشینه تحقیق به حساب می‌آید؟

الف) مقالات همایش‌ها                     ب) کتابها

ج) مقالات ژورنالها                          د) روزنامه‌ها و مجلات

ساختار عمومی تشکیل دهنده مرور پیشینه چند بخش است به ترتیب نام ببرید؟

الف) 3 بخش ـ مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری

ب) 3 بخش ـ مقدمه، خلاصه نتایج، نتیجه‌گیری

ج) 4 بخش ـ خلاصه، مقدمه، بدنه، نتیجه‌گیری

د) 3 بخش ـ مقدمه، بدنه، بحث و پیشنهادات

. مهم‌ترین بخش تحقیق که سهم محقق را در کمک به تولید علم نشان می‌دهد چه نام دارد؟

الف) مقدمه                                   ب)خلاصه

ج) نتیجه‌گیری                                د) یافته‌های تحقیق

. کدام یک از عناوین در فصل پنجم بیان می‌شود؟

الف) پیشنهادات                             ب) بیان مسأله

ج) چکیده                                    د) واژه‌های عملیاتی

هر چیزی که ارتباط مستقیمی با اهداف و موضوع تحقیق ندارد، اما به شکل غیر مستقیم می‌تواند ارتباط داشته باشد در کدام یک از قسمت‌های پایان‌نامه آورده می‌شود؟

الف) پیوست‌ها                               ب) فهرست

ج) بحث و نتیجه‌گیری                      د) روش‌شناسی

در مجلات پژوهشی چکیده اغلب چند کلمه می‌باشد؟

الف) 100 تا 150 کلمه                             ب) 200 تا 250 کلمه

ج) 100 تا 150 کلمه                      د) 250 تا 300 کلمه

. در انتهای چکیده مقاله یا پایان‌نامه چه چیزی آورده می‌شود؟

الف) 3 تا 5 واژه کلیدی                    ب) ابزار مورد استفاده

ج) مقدمه                                     د) بیان مسأله

452. چکیده مقاله حداکثر شامل چند درصد طول مقاله است و چند کلمه است؟

 الف) 5% ـ 25 کلمه                       ب) 5% ـ 35 کلمه

ج) 5% ـ 150 کلمه                         د) 10% ـ 250 کلمه

در کدام قسمت مقاله به معرفی جامعه و نمونه تحقیق، ابزار تحقیق، روش تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود؟

الف) روش‌شناسی                           ب) مقدمه

ج) نتایج تحقیق                              د) بحث و نتیجه‌گیری

 

در کدامیک از گزینه‌های زیر ویژگی‌های عنوان بیان شده است؟

الف) سادگی، مقصد ویژه، تک موضوعی، همخوانی با فرضیه، کلی و واضح

ب) سادگی، جذابیت، مقصد ویژه، همخوانی با فرضیه، تک موضوعی

ج) پیچیدگی، قابلیت اجرا، توافق استاد راهنما، مقصد ویژه، همخوانی با فرضیه

د) سادگی، مقصد ویژه، تک موضوعی، توافق استاد راهنما، تک موضوعی بودن

 

آزمون اسپیرمن چه کاربردی دارد؟

الف) برای سنجش ارتباط نمونه‌های مستقل و همبسته بکار می‌رود.

ب) برای بررسی چگونه توزیع فراوانی داده‌ها بکار می‌رود.

ج) برای بررسی تفاوت سه یا بیش از سه نمونه همبسته بکار می‌رود.

د) برای سنجش ارتباط بین دو متغیر به کار می‌رود

. همبستگی چه مواردی را نشان می‌دهد؟

الف) وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها

ب) جهت ارتباط

ج) میزان یا بزرگی

د) همه موارد

. کیفیت و ارزش ژورنالها بر چه اساسی ارزیابی می‌شود؟

الف) نام ناشر                                ب) نام نویسندگان

ج) ضریب تأثیر                              د) سال و تعداد

. مؤسسه ISI یافته‌های علمی منتشر شده را در چند بخش نمایه‌سازی نموده و در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد؟

الف) 3 بخش ـ A& HSCI – SSCI – SCI

ب) 2 بخش – JRC – ISC

ج) 3 بخش – JRC- SSCI- ISC

د) 2 بخش – SSCI – ISC

 

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 20 | لینک  | 

به استحضار شما دانشجویان گرامی می رسانم نمونه سوالات درس روش تحقیق در تربیت بدنی به شرح زیر در اختیار شما قرار میگیرد .

سولات کامل تر در کتاب مجموعه سولات بژوهشگری تحقیق و آمار (انتشارات حتمی تلفن ۰۹۱۲۶۱۳۸۶۲۳ )قابل دسترس است.

بزودی نمونه سولات دیگر دروس نیز در اختیار شما گرامیان قرار میگیرد 

كدام گروه از واژه هاي زير در روش تحقيق، نقش كليدي تري دارند؟

الف. همبستگي، تجربي، تفاوت                     ب. تفاوت ، اثر، روش شناسي

*ج. اثر، تفاوت، رابطه                                د. روش شناسي، علت و معلومي

2-عبارت زير نمونه نكات منفي كدام روش تحقيق است؟

« پر هزينه است و نتايج اين دسته از تحقيقات قابل تعميم  روي گروه بزرگتر نمي باشد.»

ا*لف. موردي            ب. همبستگي             ج. تجربي                 د. تاريخي

3- واژه هايي مانند « گروه شاهد»، « گروه تجربي»، «متغير هاي مستقل» و « وابسته» بيستر از گزارش كدام دسته از تحقيقات مشاهده مي شود؟

الف.توصيفي             ب.موردي                 ج.همبستگي               *د. تجربي

4- چه رابطه اي بين حجم(اندازه) نمونه تحقيق و دقت وسايل اندازه گيري است؟

الف.رابطه اي وجود ندارد.                 ب. فقط در تحقيقات پيمايشي رابطه معكوس است.

*ج. معكوس است.                         د. مستقيم است.

5- كدام عبارت زير غلط است؟

الف. فرض صفر يا پوچ هدفي جز در فرض تحقيق ندارد.

ب.موضوع تحقيق بايد دامنه محدود داشته باشد.

*ج. انتخاب نمونه در تحقيق توصيفي ضابطه خاص ندارد.

د. احساس وجود يك مشكل اولين گام براي شروع يك مطالعه يا تحقيق است.

6- چنانچه نتايج حاصل از تحقيق پاسخگوي سوال ها و يا فرض هاي بيان شده در تحقيق نباشد، اين تحقيق فاقد كدام ويژگي لازم است؟

*الف. روائي داخلي     ب. روائي خارجي        ج. اعتبار                   د.تعميم پذيري

7- اكثر تحقيقات تجربي، هنگامي كه آزمودنيها ............... هستند، از نوع تحقيقات نيمه تجربي است.

الف. افراد آموزش نديده     * ب. انسانها                 ج. مواد آزمايشگاهي        د. تعميم پذيري

8- محققي قصد دارد ناهنجاريهاي اسكلتي دانش آموزان پسر 14-11 ساله استان تهران را بررسي نمايد، قيد سن و ذكر استان در اين تحقيق.......................... است.

*الف. يك محدوديت قابل كنترل

ب. تلاش در جهت دستيابي به ويژگي تخصص طلبي تحقيق

ج. محدوديت غير قابل كنترل

د. تلاش در جهت دستيابي به ويژگي و تصميم پذيري تحقيق

9*- هدف از تحقيق چيست؟

+الف. حقيقت يابي                                  ب. اثبات فرض تحقيق

ج. مرور نظريات علمي                              د. ارائه پيشنهاداتي مبتني بر تحقيق

10- كداميك از عبارتهاي زير نادرست  است؟

الف. تحقيق روي يك ورزشكار با توانائيهاي خاص و منحصر به فرد يك تحقيق موردي است.

ب. بررسي شيوع صدمات ورزشي در دانشجويان تربيت بدني يك تحقيق توصيفي است.

*ج. مطالعه اثر مصرف ويتامين C در توان انفجاري عضلات ساق پا يك تحقيق همبستگي است.

د. فرض تحقيق بايد به صورت جمله خبري نوشته شود.

11. روش تحقيق را در عنوان زير تعيين كنيد.

« مقايسه سطح اضطراب ورزشكاران رزمي و غير رزمي»

*الف. نميه تجربي                 ب.تجربي        ج.علي‌ (پس از وقوع)             د. همبستگي

12- بارزترين نارسايي طرح پژوهشي علي كدام است؟

الف. پر هزينه است.                        *ب. عدم توانايي كنترل متغيرهاي مستقل

ج. زمينه هاي كاربرد آن محدود است.    د. امكان تعميم نتايج وجود ندارد.

13- مهمترين اشكال در عنوان تحقيق زير كدام است؟

« بررسي عملكرد سازمان تربيت بدني ايران»

الف. كاربردي نيست.                       ب.نتايج قابل استفاده نيست.

*ج. خيلي كلي است.                       د. هزينه بالايي دارد.

14- كداميك از عبارتهاي زير نادرست است؟

الف. كشف روابط علت و معلولي از طريق تحقيقات تجربي ممكن است.

*ب. محقق مجرب بايد بتواند فرض تحقيق خود را اثبات كند.

ج. نمونه گيري تصادفي موثرترين روش براي برابر كردن گروها و كنترل متغيرهاي مزاحم در تحقيقات تجربي است.

د. نقد ظاهري در تحقيقات تاريخي به اين معني است كه آيا سند و مدارك تحقيق واقعي و اصل است.

15- در كدام روش تحقيق نظام. ميزان، جهت، پيامدها و تغييرات ناشي از رشد را مي توان مطالعه كرد؟

*الف. تحقيق تداومي    ب.تحقيق مقطعي         ج. تحقيق نيمه تجربي    د. تحقيق تجربي

16-محقق بايد سعي كند دو گروه تجربي و شاهد را از نظر خصوصياتي مانند سن، طبق اجتماعي و بطور كلي.............. در تحقيقات تجربي برابر انتخاب كند.

الف. همه ويژگي هاي رفتاري               ب. وضعيت آمادگي جسماني

ج. ميانگين نمرات                           *د. همه عواملي كه در متغير وابسته اثرگذار است.

17- اثر منفي مانند تاريخ بلوغ و بازگشت آماري در نتيجه تحقيق در كدام روش در پائين ترين سطح است؟

*الف. طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه شاهد و استفاده از گزينش تصادفي

ب. طرح آزمون مقدماتي و نهايي و يك گروه آزمودني

ج. طرح آزمون نهايي و يك گروه آزمودني

د. طرح آزمون نهايي و گروه شاهد

18- كداميك از عبارتهاي زير نادرست  است؟

الف. تحقيق يك فعاليت منظم است كه با انجام آن مي توانيم به پاسخ سوالات تحقيق برسيم.

ب.يكي از ويژگي هاي تحقيق علمي قابليت تعميم آن است.

*ج. تحقيق همبستگي فقط يك دسته اطلاعات را راجع به دو گروه مي تواند بررسي كند.

د. تحقيقات پليسي و قضايي بيشتر شامل روش تحقيق علي (پس از وقوع) است.

19- متغيير وابسته و مستقل در عنوان تحقيق زير كدام است؟

« نقش عضلات شكم در پرش طول سه گام دانشجويان تربيت بدني»

*الف. قدرت عضلات شكم متغير مستقل و پرش طول سه گام دانشجويان تربيت بدني متغير وابسته

ب. قدرت عضلات شكم متغير وابسته دانشجويان تربيت بدني مستقل

ج. پرش طول سه گام متغير وابسته است و دانشجويان تربيت بدني متغير مستقل

د. براي عنوان بالا نمي توان متغير مستقل و وابسته تعريف كرد.

20- موضوع افت آزمودني ها در كدام روش تحقيقي زير بيشتر بايد مورد توجه محقق باشد؟

الف. تحقيق همبستگي   ب. تحقيق تجربي        ج. تحقيق توصيفي       *د. تحقيق تداومي

21.بارزترين نارسايي طرحهاي پژوهشي علي كدام است؟

*الف.عدم توانايي محقق در كنترل متغيرهاي مستقل

ب.عدم اطلاع از تعداد متغيرهاي ناخواسته

ج.هزينه هاي بالا و زمان طولاني

د.نياز به روش هاي آماري پيچيده و پيشرفته

22.كدام عبارت زير غلط است؟

الف. موضوع تحقيق بايد شامل توضيح واضح و روشني از آنچه پژوهشگر قصد انجام آن را دارد باشد.

*ب. يكي از ويژگيهاي بر جسته تحقيقا ت علمي تكرا ر ناپذير بودن آن است.

ج.تفكر و تخيل خلاق يكي از مراجع انتخاب موضوع تحقيق است.

د.تحقيقات تجربي يكي از صحيح ترين و قوي ترين روش هاي كشف حقيقت و گسترش دانش است.

23.كدام عامل زير بر روائي داخلي و خارجي تحقيقات تجربي اثر منفي دارد؟

الف.تداخل چند متغيير مستقل                   ب.عامل تاريخ

ج.بازگشت آماري                              *د.عامل آزمون مقدماتي

24.كدام عبارت زير غلط است

الف) موضوع تحقيق بايد دامنه محدود داشته باشد

ب) پژوهش تاريخي به اطلاعاتي بستگي دارد كه توسط ديگران جمع آوري و مشاهده شده است.

ج) در تحقيق موردي محقق به توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك                 موضوع مي پردازد و هيچ دخالت واستنتاج ذهني در مورد نتيجه تحقيق ارائه نمي دهد.

د) چگونگي انتخاب نمونه يكي از مراحل تحقيق توصيفي است.

 

25.در تحقيقات تاريخي نقد ظاهري يا خارجي به چه معني است؟

الف) آيا اسناد ومدارك جمع آوري شده كفايت لازم را دارد

ب) آيا اسناد ومدارك جمع آوري شده دست اول و قابل استناد است؟

ج) آيا سند، مدرك و يا شيي باقيمانده( مورد استفاده) واقعي و اصل است؟

د) آيا سند، مدرك و يا شيي باقيمانده تصوير واقعي از واقعه را ارائه مي دهد؟

26..در بررسي شيوع كشيدگي عضلاني در دوندگان از كدام روش تحقيقي استفاده مي شود؟

الف.تجربي               ب.همبستگي                 *ج. توصيفي              د.نيمه تجربي

27.موثرترين روش براي برابر كردن گروهها و كنترل متغيرهاي مزاحم در تحقيقات تجربي كدام است؟

الف) تجزيه و تحليل كوواريانس                           ب) همانند كردن نمونه ها

ج) موازنه كردن گروههاي تحقيق                            د) نمونه گيري تصادفي يا اتفاقي

28.تصور ذهني، حدسي يا احتمالي كه محقق در مورد نتايج تحقيق  خود دارد چه ناميده مي شود؟

الف) فرض پوچ                                ب) فرض تحقيق

ج) نظريه محقق                                  د) فرض آماري

29.كدام عبارت زير درمورد فرضيه تحقيق غلط است

الف) فرض تحقيق به صورت جمله خبري نوشته مي شود

ب) فرض تحقيق به صورت ماًخذ ومرجع عقلي و استنادي دارد

ج) محقق در انجام تحقيق به دنبال اثبات فرض تحقيق است

د) فرض تحقيق اشاره به توضيح و تبيين چگونگي رابطه بين دو يا چند متغير دارد.

30..بين تعداد نمونه تحقيق و ميزان اشتباهات در نتيجه گيري تحقيق ........

الف.رابطه اي وجود ندارد                       ب.رابطه مستقيم وجود دارد

*ج.رابطه معكوس وجود دارد                 د.با در نظرگرفتن حجم جامعه مادر رابطه مستقيم وجود دارد

.31.كدام عبارت زير در مورد تحقيقات تجربي صحيح است.

الف) كشف روابط علت ومعلولي از طريق تحقيقات تجربي ممكن است

ب) كشف روابط علت و معلولي از طريق تحقيقات تجربي ممكن نيست.

ج) تحقيقات تجربي نسبت به ساير روش هاي تحقيقي ضعيف ترين روش است

د) در تحقيقات تجربي دو يا چند گروه تجربي با يكديگر مقايسه مي شوند.

32.كدام مورد زير اولين مرحله يك تحقيق است

الف) احساس وجود يك مشكل                  ب) تدوين طرح تحقيق

ج) جمع آوري داده ها                              د) تفكر درباره موضوع تحقيق

33.محققي مطالعه اي را روي زنان  انجام داده است، اين موضوع كه مطالعه فقط روي زنان ر انجام شده است را:

الف) بايد در محدوديت هاي غير قابل كنترل محقق ذكر كند

ب) بايد در محدوديت هاي قابل كنترل ذكر كند

ج) نيازي بر اشاره به موضوع فوق در محدوديت هاي تحقيق نيست

د) محدوديتي براي تحقيق به حساب نمي آيد و يازي هم به ذكر آن نيست

34.تعريف زير مربوط به كدام مفهوم روش تحقيق است

هر شي يا فرد در جمعيت مورد نظر( مطالعه) داراي شانس مساوي انتخاب باشد.

الف) نمونه آماري         ب) جامعه آماري      

             ج) نمونه گيري              د) نمونه گيري تصادفي

 

35.فرضيه اي که منکر وجود رابطه با اثر بين متغيرهاست چه نام دارد ؟

الف- جهتي

ب- صفر

ج- فاقد جهت

د- وصفي

36.کدام عامل اعتبار دروني آزمايش را به خطر مي اندازد ؟

الف- اختلاف نمرات پيش ازمون با نمرات پس ازمون

ب- رشد ازمودني ها

ج- واريانس نمرات پيش آزمون

د- واريانس نمرات پس آزمون

37.اگر ابزار تحقيق موضوع مورد نظر را اندازه گيري کند آن ابزار از چه صفتي برخوردار است ؟

الف- بازسازي Reproductibility

ب- پاياپي reliabity

ج- روايي ( اعتبار ) Validity

د- عليت Causality

38.منظور از پايائي ( Reliabilty ) مشاهده چيست ؟

الف- افراد مختلف در مورد يک مسأله و شرايط همانند به گزارشهاي مشاهداتي همانند يا تقريبا" مشابهي برسند .

ب- توافق متخصصان يک امر در رابطه با يک شاخص يا معيار.

ج- واقعا" آن مطلبي مورد ثبت و ضبط قرار گرفته باشد که بر اساس نظريه ( بنابر طرح مسأله ) مورد نظر بوده   است .

د- وجود رابطه بين مفاهيم نظري و ابزار اندازه گيري.

 39.کدام مفهوم رابطه موقت بين دو يا چند متغير را بيان مي کند ؟

الف- سؤال

ب- فرضيه

ج- قضيه

د- نظريه

40.متغير مستقل در فرضيه هاي تحقيق همواره ........

الف- متغير است .

ب- توسط محقق با متغيرهاي ديگر جابجا مي شوند .

ج- همواره ثابت است .

د- علت پيدايش متغير وابسته محسوب مي شوند .

 

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 22 | لینک  | 

به نام خدا

آزمون پایگاه های اطلاعاتی در تربیت بدنی     89-90-1

نام ونام خانوادگی........................

 

 1.دو روش معمول برای جستجوی مقاله در پایگاه اطلاعات علمی  را بنویسید

  

2.نام دو نشریه در تربیت بدنی که بالا ترین ضریب تاثیر را دارند بنویسید

 3       .      شاخص فوریت     چیست.با ذکر یک مثال در یک مقاله ورزشی توضیح دهید

 4اصل   D   را در اصول دهگانه        APA       بنویسید

 5.راجع به پایگاه اطلاعات علمی              SID     چه میدانید. بطور خلاصه شرح دهید

 6روند رشد مقالات تربیت بدنی در در 20 سال گذشته به چه صورت بوده . شرح دهید.

 

 7.8.منظور از شاخص نیمه عمر استنادی چیست

  

8.سه پایگاه از معتبر ترین پایگاه های علم سنجی را نام ببرید

 9.روش محاسبه ضریب تاثیر رابنویسید

10 . .نام یک ناشر معروف بین المللی در انتشار کتب و نشریات ورزشی رابنویسید

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 9 | لینک  | 

در واقع ...........نقشه پایان نامه را ترسیم می کند.ص140

الف) پروپوزال  *                 ب) موضوع تحقیق

ج) روش تحقیق                   د) بیان مسئله

 

ساده ترین سبک منبع نویسی کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف)سبک هاروارد  *                  ب) سبک ونکوور

ج) سبک  بر حسب حروف الفبا          د) سبک بر حسب سال انتشار

 

96.از معایب کدامیک از سبکهای منبع نویسی آن است که خواننده اطلاعات زیادی درباره سالی که تحقیق انجام شده بدست نمی آورد مگر اینکه به فهرست منابع پایانی مراجعه کند؟

الف) هاروارد                                ب) ونکوور*

ج) بر حسب حروف الفبا                   د)بر حسب اهمیت موضوع

3 -در انتخاب موضوع لازم نیست که چه چیزی کاملا متفاوت با موضوعات قبلی باشد ؟

الف) عنوان و محتوای تحقیق                            ب) عنوان و موضوع تحقیق *

ج) عنوان و کلمات کلیدی                               د) موضوع تحقیق و محتوای تحقیق

 

4- با تغییرات چه موضوعاتی می توان موضوع تحقیق را عملا به موضوعی جدید تبدیل کرد ؟

الف) تغییر جامعه و نمونه آماری – جنسیت ( زنان به جای مردان) – روش اندازه گیری

ب)تنها با  تغییر نمونه آماری - می توان موضوع تحقیق را به موضوعی جدید تبدیل کرد

ج) تنها با تغییر جامعهو نمونه آماری می توان موضوع تحقیق را به موضوعی جدید تبدیل کرد

د) تنها با  تغییر جامعه آماری را می توان موضوع تحقیق را به موضوعی جدید تبدیل کرد

 

5- پس ازانتخاب موضوع و بررسی قابلیت آن باید چه مطالبی را در نظر گرفت ؟

الف) پیچیدگی یا complexity    *             ب) نگارش پروپوزال تحقیق

ج) ویژگیهای فردی                           د) حفظ و نگهداری منابع تحقیق

 

6- هر موضوع تحقیقی شامل یک یا چند نظریه است . این جمله مربوط به کدامیک از مواردی است که

محقق باید برای قابلیت انجام تحقیق خود در نظر داشته باشد؟

الف) پیچیدگی  *       ب) دسترسی                ج) نگهداری         د) ارزیابی

 

7- در مواجهه با Access اول چه سوالی مطرح می شود ؟

الف) جمع آوری داده ها چقدر آسان است ؟

ب) آیا انجام تحقیق نیازمند سفرهای طولانی است ؟

ج) آیا توانایی و حمایت مالی برای این کار وجود دارد ؟

د) جمع آوری داده ها چقدر دشوار است ؟ *

 

8- هدف از نگارش پروپوزال تحقیق به طور صحیح در کدامیک از گزینه های زیر بیان شده است؟

الف) تثبیت اهداف مورد نظر محقق، چگونگی دستیابی به آنها و شناسایی مشکلات موجود *

ب ) مشخص نمودن موضوعات تحقیق و چگونگی بررسی آن

ج ) تثبیت موضوعات تحقیق و چگونگی بررسی آن

د ) تثبیت اهداف تحقیق و چگونگی بررسی آن

 

9- سوال تحقیق دارای چه اهمیتی است و آیا اطلاعات قابل توجهی را می توان از آن بدست

آورد ؟

الف) دارای اهمیت کمی است و اطلاعات قابل توجهی از آن حاصل نخواهد شد *

ب ) دارای اهمیت کیفی است و اطلاعات قابل توجهی از آن حاصل نخواهد شد

ج ) دارای اهمیت کیفی است و اطلاعات قابل توجهی از آن حاصل خواهد سد

د ) دارای اهمیت کمی است و اطلاعات قابل توجهی از آن حاصل خواهد شد

 

10- نگارش کدام قسمت تحقیق نقش مهمی در تثبیت اهداف مورد نظر محقق وشناسایی مشکلات

موجود دارد؟

الف)بیان مساله  ب)پروپزال تحقیق *    ج)ضرورت تحقیق    د)ادبیات تحقیق

 

11- کدامین گزینه را می توان به عنوان یک نقشه برای اجرای تحقیق انتخاب کرد ؟

الف) موضوع تحقیق         ب) روشهای تحقیق        ج) پروپوزال *          د) بیان مساله

 

19.کدام عبارت زیر بیانگر تعریف فرضیه می باشد. :ص152

الف) بیانی است که نشان دهنده نتیجه ای است که به احتمال قوی از تحقیق بدست خواهد آمد

و به صورت یک جمله خبری مطرح می شود *

ب ) بیانی است که نشان دهنده نتیجه ای است که به احتمال کم از تحقیق بدست آمده و به

صورت یک جمله استفهامی مطرح می شود

ج  ) بیانی است که نشان دهنده نتیجه ای است که به احتمال قوی از تحقیق بدست آمده و به

صورت یک جمله سوالی مطرح می شود

د ) جمله ای سوالی که حدس و گمان محقق را بیان می کند.

12- چه کسانی در انتخاب موضوع دچار وسواس شدیدی می شوند ؟

الف) محققان             ب) دانشمندان              ج) دانشجویان *            د) دانش آموزان

 

13- چه چیزی بایستی در بر گیرنده توضیح روشنی از آنچه که پژوهشگر واقعا قصد تعیین آن را

دارد باشد ؟

الف) موضوع تحقیق*          ب) روش تحقیق              ج)ضرورت            د) اهداف

 

14- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

الف) موضوع باید دامنه محدود داشته باشد و فقط یک مشکل را به عنوان موضوع طرح کند *

ب ) موضوع باید دامنه وسیع داشته باشد وفقط یک مشکل را به عنوان موضوع طرح کند

ج ) موضوع باید دامنه محدود داشته باشد و چند مشکل را به عنوان موضوع طرح کند

د ) موضوع باید دامنه وسیع داشته باشد و چند مورد را به عنوان موضوع طرح کند

 

15- مناسب بودن و موضوعیت داشتن ، تناسب با زمان مربوط به کدامیک از گزینه های زیر

می باشد ؟

الف) انتخاب موضوع *            ب) موضوع قابل بررسی        ج) پروپوزال          د) الگوهای تحقیق

 

16- اغلب در پروپوزال چه چیزهایی با هم ترکیب می شوند ؟

الف) مقدمه و بیان مسئله  *                                   ب) مقدمه و روش تحقیق

ج  ) مقدمه وتنظیم موضوع تحقیق                        د) مقدمه و بیان الگوهای متعدد

 

17- پروپوزال ها بر اساس چه زمانی نوشته می شوند ؟

الف) گذشته             ب) حال                   ج) آینده  *               د) زمان مشخصی ندارد

 

18- در پروپوزال ها در بخش مرور ادبیات پیشینه از چه زمانی استفاده می شود ؟

الف) حال               ب) گذشته*                ج) زمان مشخصی ندارد          د) آینده

 

 

در کدامیک از فصول پایان نامه محقق به مقایسه نتایج خود با نتایج سایر تحقیقات می پردازد؟ص169

الف) فصل اول          ب) فصل سوم           ج)فصل چهارم          د)فصل پنجم*

3کیفیت و ارزش ژورنالها بر چه اساسی ارزیابی می شود؟ص227

الف)نام ناشر    ب)نام نویسندگان        ج)ضریب تاثیر*            د)سال و تعداد

4.نشریه حرکت دارای کدامیک از نمایه های زیر است؟ص246

الف)ISI           ب)APA        ج)علمی ترویجی      د)ISC*

 

88.محدودیت ها در مقالات علمی پژوهشی معمولا در کدام قسمت مقاله آورده می شود؟

الف)بحث*     ب)مقدمه    ج)یافته ها    د)بیان مسئله

 

89.کدامیک از گزینه های زیر در مورد محدودیت های تحقیق صحیح است؟

الف)در پایان نامه قسمت محدودیت های تحقیق وجود ندارد ولی در مقالات وجود دارد.

ب) در پایان نامه قسمت محدودیت های تحقیق وجود دارد ولی در مقالات از محدودیت ها چیزی ذکر نمی شود.

ج) در پایان نامه قسمت محدودیت های تحقیق وجود دارد ولی در مقالات  محدودیت ها معمولا در بخش بیان مسئله مورد اشاره قرار می گیرند.

د) در پایان نامه قسمت محدودیت های تحقیق وجود دارد ولی در مقالات  محدودیت ها معمولا در بخش بحث مورد اشاره قرار می گیرند.*

 

90.فرضیه <<هوش پسران با دختران تفاوت دارد>> از کدامیک از انواع فرضیه تحقیق محسوب می شود؟

الف)دو دامنه *    ب)جهت دار     ج)یک دامنه     د)فرضیه محقق

 

91.کدامیک از فصول پایان نامه به بررسی پیشینه تحقیق و مبانی نظری تحقیق می پردازد؟

الف)فصل اول    ب)فصل دوم*     ج) فصل سوم      د) فصل پنجم

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 13 | لینک  | 

با توجه به در خواست دانشجویان گرامی تعدادی سئوال از منابع درسی تربیت بدنی ۱. ۲ دانشگاه تقدیم می شود . مجموعه کامل سئولات توسط انتشارات حتمی منتشر شده ودر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران قابل دسترس است. تهیه نمونه های متفرقه منتشر شده توسط سایر گرد اورندگان توصیه نمی شود.

تریت بدنی ۱

. چربي زير پوستي در تامين انرژي به ويژه در ورزش هاي………….بكار گرفته مي شود.

الف.قدرتي                           ب.سنگين        

ج.كوتاه مدت                        +د.طولاني مد ت و استقامتي

 

2. مهم ترین و ارزان ترین منبع انرژی در تغذیه انسان چیست؟

الف)چربی ها                       ب) پروتین ها                 ج)ویتامین ها               P د)قندها

 

3. کدامیک از موارد زیر اهداف گرم کردن را دنبال نمی‌کند؟

الف) تسهیل در واکنش‌های سوخت و سازی بدن

Pب) افزایش زمان بازتاب

ج) افزایش ظرفیت سیستم هوازی

د) افزایش برون‌ده قلبی

 

4. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح می‌باشد؟

الف) وزن خالص وزنی است که در آن وزن چربی در حداقل باشد.

ب) ورزشکاران گرایش به داشتن بدنهایی با وزن مطلوب کمتر و وزن چربی بیشتری دارند.

ج) وزن مطلوب و وزن بدون چربی، وزن تام بدن را تشکیل می‌دهند.

Pد) تمرینات استقامتی طولانی‌مدت باعث کاهش وزن چربی می‌شود.

 

5. کدامیک از گزینه‌های زیر جزء نقش ویتامین‌ها نیست؟

الف) تولید مثل                                            ب) تغذیه طبیعی برای آازادسازی انرژی       

Pج) تأمین انرژی                                            د) تنظیم رفتارهای عصبی و روانی

 

6. کدام عامل جزء فرآیند تربیت اجتماعی نیست؟

Pالف) رهایی از فشار                                        ب) وضعیت اجتماعی      

ج) افراد مهم و موثر                                        د) خصلتهای شخصی

 

7. کشش PNF همه موارد را به جزء.............شامل می‌شود

الف) افزایش قدرت ایزوتونیک                           P ب) افزایش استقامت       

ج) افزایش دامنه حرکت                                     د) کاهش مقاومت

 

8- در نتيجه اكسيداسيون يك گرم از كدام مواد غذايي زير انرژي بيشتري آزاد مي‌شود؟

الف. هيدرات‌هاي كربن       ×ب. چربي‌ها                    ج. پروتئين‌ها                    د. ويتامين‌ها

 

9- مهمترين راه براي كم كردن وزن چيست؟

الف. مصرف مايعات متعاقب تمرينات شديد

ب. كاستن انرژي مصرفي

×ج. كاهش كالري دريافتي به همراه افزايش انرژي مصرفي از طريق ورزش

د. كسر كالري مصرفي بين 2000 تا 2500 كالري در روز

 

10 حوزه‌هاي وابسته به تربيت بدني شامل: تندرستي، تفريحات سالم و...................... است.

الف. اوقات فراغت                       ب. تعليم و تربيت حركتي               

×ج. حركات موزون                      د. بهداشت

 

11. كداميك از گزينه‌هاي زير نادرست است؟

الف. ضربان قلب فرد ورزشكار نسبت به غير ورزشكار در زمان استراحت كمتراست.

ب. حجم ضربه‌اي فرد ورزشكار نسبت به غير ورزشكار در زمان فعاليت بيشتر است.

×ج. زمان برگشت به حالت اوليه فرد ورزشكار نسبت به غير ورزشكار ديرتر صورت مي‌گيرد.

د. فاصله ضربانها در فرد ورزشكار نسبت به غير ورزشكار در تمرين طولاني‌تر است.

 

12. بهبود «حس اعتماد به نفس» و «خود كارآمدي» جزء كدام يك از اهداف تربيت بدني مي‌باشد؟

×الف. اهداف رواني                                                          ب. اهداف تربيتي

ج. اهداف جسماني                                                           د. اهداف اجتماعي

 

13. ........... مطلوب، به فرد اجازه مي‌دهد تا فعاليت‌هاي روزانه را به راحتي و بدون خستگي انجام دهد.

×الف. آمادگي جسماني                                          ب. استقامت قلبي- عروقي

ج. انعطاف پذيري                                                 د. تركيب بدني

 

14. كدام يك از گزينه‌هاي زير صحيح است؟

الف. مفاصل لقمه‌اي نسبت به مفاصل كروي دامنه حركتي بيشتري دارند.

ب. افزايش توده عضلاني با ميزان دامنه حركتي رابطه مستقيم دارد.

ج. انعطاف پذيري خانم‌ها و آقايان در يك سن خاص مساوي است.

×د. برنامه تمريني با مقاومت بسيار بالا مي‌تواند توسعه دامنه حركتي مفاصل را مختل نمايد.

 

15. در كدام يك از كشش‌هاي زير بدن تا دورترين حد كشيده شده و با همان وضعيت كششي به مدت 10 تا 20 ثانيه نگه داشته مي‌شود؟

الف. كشش غيرفعال                      ×ب. كشش ايستا                          

ج. كشش فعال                             د. كشش پرتابي

 

16. در کدام دستگاه همه مواد غذایی انرژی زا به ویژه قندها و چربی‌ها  به همراه اکسیژن کامل تجزیه می‌شود.

 الف) دستگاه کراتین فسفات     ب) دستگاه اسید لاکتیک     P ج)دستگاه هوازی         د) دستگاه غیر هوازی

 

 

17.برای محاسبه وزن چربی، مناسب ترین روش کدام است؟

Pالف)اندازه‌گیری لایه چربی زیر پوستی به وسیله کالیپر                            ج)اندازه‌گیری لایه چربی شکم        

ب)اندازه‌گیری چربی کل بدن                                                          د)محاسبه سطح مقطع عضلات

 

18- کدامیک از موارد زیر از اجزای اصلی آمادگی در ارتباط با سلامتی و ظرفیت عملی بدن نیست؟

*الف. سرعت.                 ب. قدرت.                       ج. استقامت.                     د. ترکیب بدن.

 

19. کدام عامل ارتباطی با قدرت عضلات ندارد؟

الف)حجم عضله                  ب) طول عضله               ج)نوع اهرم              P د)نوع حرکت عضله

 

20. براي افزايش استقامت ديناميكي از طريقه تمرينات ، وزنه انتخاب شده بايد چند درصد حداكثر ظرفيت خود فرد باشد؟

الف. 10 الي 15                           ×ب. 29 الي 30                            

ج. 50 الي 80                              د. 80 الي 95

تربت بدنی ۲

1.هدف اصلي در يك برنامه كاهش وزن چيست؟

الف. كاهش وزن كل                       ×ب. كاهش درصد چربي

ج. كاهش بافت عضلاني        د. كاهش توأمان درصد چربي و توده عضلاني

 

2. در بازي فوتبال، كداميك از انواع كنترلها عموميت بيشتري دارد؟

الف. كنترل با سر                           ب. كنترل با بغل پا

×ج. كنترل با روي پا             د. كنترل با شانه .

 

3- در بازی بسکتبال محوطه ذوزنقه ای شکل زیر حلقه چه ویژگی دارد؟

 الف. محل اجرای شوت های سه گام است.                       

ب. محل پرتاب شوت های 3 امتیازی است.

ج. خطای آن باعث جریمه 2 پرتاب آزاد می شود.                

* د. بازیکنان هنگام حمله اجازه توقف بیش از 3 ثانیه را ندارند.

 

4- در ضربات لوپ تنیس روی میز، توپ چه ویژگی خاصی دارد؟

الف. دارای سرعت زیادی است.                           

* ب. دارای پیچ روی بسیار زیادی است.

ج. دارای ارتفاع کم و سرعت زیادی است.               

د. دارای سرعت کم و ارتفاع زیادی است.

 

5- اجرای فعالیت های زمان برگشت به حال اولیه نسبت به فعالیت های گرم کردن چگونه است؟

الف. کاملا به هم شبیه هستند.           

ب. از انقباض های نرم در مقابل انقباض های طولانی استفاده می شود.

ج. از فعالیت های کششی در مقابل نرمش های انعطاف پذیری استفاده می شود.

* د. در اجرای آن برعکس عمل می شود.                

 

6- برای افزایش استقامت عمومی بدن، بیشتر از چه تمرین هایی استفاده می شود؟

الف. دوچرخه سواری با اضافه بار بالا.                     ب. دوهای سرعتی

* ج. تمرینات هوازی.                              د. شنا با سرعت متناوب.

 

7- کدام آزمون زیر استقامت عضلات کمربند شانه ای و بازوها را اندازه می گیرد؟

 * الف. آزمون کشش از بارفیکس.                         ب. آزمون هوازی.

ج. آزمون بالانس روی سر.                                  د. آزمون پارالل.

 

8. كدام يك از عبارات زير غلط است؟

الف) بالا بودن درصد چربي موجب كاهش توانايي سيستم قلب و تنفس مي‌گردد.

ب) ورزش وسيله‌اي براي تأمين سلامت جسماني است.

ج) همزمان با تجمع چربي در لايه‌هاي زيرپوستي، لايه‌هاي چربي اطراف قلب نيز افزايش مي‌يابد.

د) مصرف غذاهاي پرچربي تأثيري روي سلامت قلب و عروق ندارد. ü

 

9. ارسال توپ به بازيكن را به منظور اجراي مهارت بعدي ......... مي‌گويند.

الف) دفاع                   ب) انتقال توپ      ج) سرويس          د) پاسü

 

 

10ارسال توپ به بازيكن هم تيم رابه منظور اجراي مهارت بعدي در واليبال چه مي گويند؟

الف.سرويس         ب.آبشار           ج.پرتاب          *د.پاس

 

11.كداميك از دفاعهاي زير در واليبال به صورت دو نفره انجام مي گيرد؟

الف.دفاع در زمين                  ب.دفاع قسمت جلوي زمين

*ج.دفاع روي تور                  د.دفاع قسمت عقب زمين

 

12. عمل رسانيدن اكسيژن و مواد غذايي به ساير بافتهاي بدن، وظيفه چه دستگاهي است؟

الف) دستگاه لنفاوي                                         ب) دستگاه قلبي عروقيü

ج) دستگاه تنفسي                                               د) دستگاه موتوري

 

13. عمل چرخش در بازي واليبال چه موقع انجام مي‌گيرد؟

الف) تيم مقابل توپ و يا سرويس را از دست بدهد. ü

ب) تيم مقابل توپ را از دست بدهد

ج) بازيكن مرتكب خطا شود

د) در موقع تعويض بازيكنان

 

14. در صورتي كه ميزان چربي زنان و مردان به ترتيب از ......... و ........... درصد تجاوز نمايد آنها را افراد چاق مي‌نامند.

الف) 25 و 45              ب) 25 و 25        ج) 25 و 15ü      د) 15 و 25

 

15-كدام يك از ورزشهاي زير نسبت به سايرين اثر كمتري در تناسب عضلاني دارد؟

الف) راهپيماييü          ب) بسكتبال         ج) دوچرخه‌سواري د) اسكي سرعت

 

16- هر نیمه زمین بازی در والیبال شامل چه مناطقی است؟

الف . منطقه سرویس- منطقه دفاع.                         * ب. منطقه دفاع – منطقه حمله.

ج. منطقه سرویس – دفاع – حمله.                         د. 2 منطقه دفاع و 2 منطقه حمله.

 

17- عامل موفقیت در اجرای یک برنامه کششی خوب برای عضلات درگیر در حرکت چیست؟

الف. به اندازه کافی تحت کشش قرار گیرند.  ب. حداقل 2 بار در هفته تمرین کنند.

*ج. تحت فعالیت آرام سازی قرار گیرند.          د. تحت کشش ایستا قرار گیرند.

 

18- از بعد روانی و تربیتی بازی بسکتبال کدامیک از موارد زیر را توسعه می دهد؟

الف. فعالیت جمعی و گروهی ب. افزایش سرعت حرکت و هماهنگی بدن.

ج. توسعه کارایی قلب و عروق.   * د. توسعه روحیه تهاجمی.

 

19. اعمال ورزشي از كدام طريق بر كاهش يا عدم مصرف سيگار مؤثرتر است؟

الف) فيزيولوژيكي          ب) اجتماعي        ج) روانيü         د) جسماني

 

20. براي كاهش وزن بدن و يا چربي اضافي، كدام يك از روشهاي زیر مناسبترين روش مي‌باشند؟

الف) رژيم غذايي                                       ب) تمرينات ورزشي

ج) رژيم غذايي همراه با تمرينات ورزشيü        د) ورزش درماني

 

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 8 | لینک  | 

-عبارت زير نمونه نكات منفي كدام روش تحقيق است؟

« پر هزينه است و نتايج اين دسته از تحقيقات قابل تعميم  روي گروه بزرگتر نمي باشد.»

ا*لف. موردي              ب. همبستگي              ج. تجربي                   د. تاريخي

3- واژه هايي مانند « گروه شاهد»، « گروه تجربي»، «متغير هاي مستقل» و « وابسته» بيستر از گزارش كدام دسته از تحقيقات مشاهده مي شود؟

الف.توصيفي              ب.موردي                   ج.همبستگي                *د. تجربي

4- چه رابطه اي بين حجم(اندازه) نمونه تحقيق و دقت وسايل اندازه گيري است؟

الف.رابطه اي وجود ندارد.                   ب. فقط در تحقيقات پيمايشي رابطه معكوس است.

*ج. معكوس است.                           د. مستقيم است.

5- كدام عبارت زير غلط است؟

الف. فرض صفر يا پوچ هدفي جز در فرض تحقيق ندارد.

ب.موضوع تحقيق بايد دامنه محدود داشته باشد.

*ج. انتخاب نمونه در تحقيق توصيفي ضابطه خاص ندارد.

د. احساس وجود يك مشكل اولين گام براي شروع يك مطالعه يا تحقيق است.

6- چنانچه نتايج حاصل از تحقيق پاسخگوي سوال ها و يا فرض هاي بيان شده در تحقيق نباشد، اين تحقيق فاقد كدام ويژگي لازم است؟

*الف. روائي داخلي       ب. روائي خارجي         ج. اعتبار                    د.تعميم پذيري

7- اكثر تحقيقات تجربي، هنگامي كه آزمودنيها ............... هستند، از نوع تحقيقات نيمه تجربي است.

الف. افراد آموزش نديده     * ب. انسانها         ج. مواد آزمايشگاهي        د. تعميم پذيري

8- محققي قصد دارد ناهنجاريهاي اسكلتي دانش آموزان پسر 14-11 ساله استان تهران را بررسي نمايد، قيد سن و ذكر استان در اين تحقيق.......................... است.

*الف. يك محدوديت قابل كنترل

ب. تلاش در جهت دستيابي به ويژگي تخصص طلبي تحقيق

ج. محدوديت غير قابل كنترل

د. تلاش در جهت دستيابي به ويژگي و تصميم پذيري تحقيق

9*- هدف از تحقيق چيست؟

+الف. حقيقت يابي                                     ب. اثبات فرض تحقيق

ج. مرور نظريات علمي                                 د. ارائه پيشنهاداتي مبتني بر تحقيق

10- كداميك از عبارتهاي زير نادرست  است؟

الف. تحقيق روي يك ورزشكار با توانائيهاي خاص و منحصر به فرد يك تحقيق موردي است.

ب. بررسي شيوع صدمات ورزشي در دانشجويان تربيت بدني يك تحقيق توصيفي است.

*ج. مطالعه اثر مصرف ويتامين C در توان انفجاري عضلات ساق پا يك تحقيق همبستگي است.

د. فرض تحقيق بايد به صورت جمله خبري نوشته شود.

11. روش تحقيق را در عنوان زير تعيين كنيد.

« مقايسه سطح اضطراب ورزشكاران رزمي و غير رزمي»

*الف. نميه تجربي                  ب.تجربي         ج.علي‌ (پس از وقوع)               د. همبستگي

12- بارزترين نارسايي طرح پژوهشي علي كدام است؟

الف. پر هزينه است.                           *ب. عدم توانايي كنترل متغيرهاي مستقل

ج. زمينه هاي كاربرد آن محدود است.      د. امكان تعميم نتايج وجود ندارد.

13- مهمترين اشكال در عنوان تحقيق زير كدام است؟

« بررسي عملكرد سازمان تربيت بدني ايران»

الف. كاربردي نيست.                         ب.نتايج قابل استفاده نيست.

*ج. خيلي كلي است.                         د. هزينه بالايي دارد.

14- كداميك از عبارتهاي زير نادرست است؟

الف. كشف روابط علت و معلولي از طريق تحقيقات تجربي ممكن است.

*ب. محقق مجرب بايد بتواند فرض تحقيق خود را اثبات كند.

ج. نمونه گيري تصادفي موثرترين روش براي برابر كردن گروها و كنترل متغيرهاي مزاحم در تحقيقات تجربي است.

د. نقد ظاهري در تحقيقات تاريخي به اين معني است كه آيا سند و مدارك تحقيق واقعي و اصل است.

15- در كدام روش تحقيق نظام. ميزان، جهت، پيامدها و تغييرات ناشي از رشد را مي توان مطالعه كرد؟

*الف. تحقيق تداومي     ب.تحقيق مقطعي ج. تحقيق نيمه تجربي     د. تحقيق تجربي

16-محقق بايد سعي كند دو گروه تجربي و شاهد را از نظر خصوصياتي مانند سن، طبق اجتماعي و بطور كلي.............. در تحقيقات تجربي برابر انتخاب كند.

الف. همه ويژگي هاي رفتاري                ب. وضعيت آمادگي جسماني

ج. ميانگين نمرات                             *د. همه عواملي كه در متغير وابسته اثرگذار است.

17- اثر منفي مانند تاريخ بلوغ و بازگشت آماري در نتيجه تحقيق در كدام روش در پائين ترين سطح است؟

*الف. طرح آزمون مقدماتي و نهايي با گروه شاهد و استفاده از گزينش تصادفي

ب. طرح آزمون مقدماتي و نهايي و يك گروه آزمودني

ج. طرح آزمون نهايي و يك گروه آزمودني

د. طرح آزمون نهايي و گروه شاهد

18- كداميك از عبارتهاي زير نادرست  است؟

الف. تحقيق يك فعاليت منظم است كه با انجام آن مي توانيم به پاسخ سوالات تحقيق برسيم.

ب.يكي از ويژگي هاي تحقيق علمي قابليت تعميم آن است.

*ج. تحقيق همبستگي فقط يك دسته اطلاعات را راجع به دو گروه مي تواند بررسي كند.

د. تحقيقات پليسي و قضايي بيشتر شامل روش تحقيق علي (پس از وقوع) است.

19- متغيير وابسته و مستقل در عنوان تحقيق زير كدام است؟

« نقش عضلات شكم در پرش طول سه گام دانشجويان تربيت بدني»

*الف. قدرت عضلات شكم متغير مستقل و پرش طول سه گام دانشجويان تربيت بدني متغير وابسته

ب. قدرت عضلات شكم متغير وابسته دانشجويان تربيت بدني مستقل

ج. پرش طول سه گام متغير وابسته است و دانشجويان تربيت بدني متغير مستقل

د. براي عنوان بالا نمي توان متغير مستقل و وابسته تعريف كرد.

20- موضوع افت آزمودني ها در كدام روش تحقيقي زير بيشتر بايد مورد توجه محقق باشد؟

الف. تحقيق همبستگي    ب. تحقيق تجربي          ج. تحقيق توصيفي         *د. تحقيق تداومي

21.بارزترين نارسايي طرحهاي پژوهشي علي كدام است؟

*الف.عدم توانايي محقق در كنترل متغيرهاي مستقل

ب.عدم اطلاع از تعداد متغيرهاي ناخواسته

ج.هزينه هاي بالا و زمان طولاني

د.نياز به روش هاي آماري پيچيده و پيشرفته

22.كدام عبارت زير غلط است؟

الف. موضوع تحقيق بايد شامل توضيح واضح و روشني از آنچه پژوهشگر قصد انجام آن را دارد باشد.

*ب. يكي از ويژگيهاي بر جسته تحقيقا ت علمي تكرا ر ناپذير بودن آن است.

ج.تفكر و تخيل خلاق يكي از مراجع انتخاب موضوع تحقيق است.

د.تحقيقات تجربي يكي از صحيح ترين و قوي ترين روش هاي كشف حقيقت و گسترش دانش است.

23.كدام عامل زير بر روائي داخلي و خارجي تحقيقات تجربي اثر منفي دارد؟

الف.تداخل چند متغيير مستقل                   ب.عامل تاريخ

ج.بازگشت آماري                              *د.عامل آزمون مقدماتي

24.كدام عبارت زير غلط است

الف) موضوع تحقيق بايد دامنه محدود داشته باشد

ب) پژوهش تاريخي به اطلاعاتي بستگي دارد كه توسط ديگران جمع آوري و مشاهده شده است.

ج) در تحقيق موردي محقق به توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك                 موضوع مي پردازد و هيچ دخالت واستنتاج ذهني در مورد نتيجه تحقيق ارائه نمي دهد.

د) چگونگي انتخاب نمونه يكي از مراحل تحقيق توصيفي است.

 

25.در تحقيقات تاريخي نقد ظاهري يا خارجي به چه معني است؟

الف) آيا اسناد ومدارك جمع آوري شده كفايت لازم را دارد

ب) آيا اسناد ومدارك جمع آوري شده دست اول و قابل استناد است؟

ج) آيا سند، مدرك و يا شيي باقيمانده( مورد استفاده) واقعي و اصل است؟

د) آيا سند، مدرك و يا شيي باقيمانده تصوير واقعي از واقعه را ارائه مي دهد؟

26..در بررسي شيوع كشيدگي عضلاني در دوندگان از كدام روش تحقيقي استفاده مي شود؟

الف.تجربي               ب.همبستگي                 *ج. توصيفي              د.نيمه تجربي

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 22 | لینک  | 

 

1.اگر انحراف استاندارد نمره درس سنجش و اندازه گيري 5/1 باشد،واريانس نمرات را تعين كنيد؟

الف.5/1           *ب.52/2        ج.5/1           د.  0

2.كدام يك ارزشيابيهاي زير از نوع مقايسه اي است.

الف.ورودي          ب.تكويني           ج.پاياني           *د.هنجاري

3..كدام يك از قابليتهاي زير با پرتاب توپ سافت بال يا مديسنبال اندازه گيري مي شود.

*الف.توان        ب.قدرت عضلاني         ج.سرعت عضلاني       د.سرعت عكس العمل

4.چنانچه بخواهيم نمودار ستون داده هاي جدول سئوال يك را ترسيم كنيم به كدام دسته داده ها نياز داريم.

الف.ستون داده هاي مياي و نقاط درصدي

*ب.ستون حدود طبقات و فراواني

ج.دامنه تغييرات و فاصله طبقات

د.ستون فراواني مطلق و فراواني تجسمي

5.چنانچه بخواهيد ميزان وقوع صدمات ورزشي در سه رشته واليبال بسكتبال وفوتبال را با يكديگر مقايسه و درك سريعتري را به خواننده القاء كنيد بهره گيري از كدام ابزار آماري زير را توصيه مي كنيد؟

*الف .نمودار دايره اي       ب.جدول توزيع فراواني       ج.نمودار دايره اي         د.نمودار چند ضلعي

6.بالاترين حجم اكسيژن مصرفي معادل 94 ميلي ليتر به ازاي هر كيلو گره وزن بدن در دقيقه در مردان ورزشكار در چه رشته ورزشي به دست آمده است؟

الف.دوي ماراتون       *ب.اسكي صحرا نوردي        ج.قايقراني كاياك        د.دوي 000/10 متر

 

 

 

7.8.نمره اي كه داراي ميانگين صفر و انحراف استاندارد يك است را .....................مي نامند.

الف .                                                                   ب.نمره Z

ج.                                                                        د.

9.هدف از ارزيابي تركيب بدني تعيين ................شخص است.

الف.تندرستي         ب.در صد عضلات             *ج.وزن مطلوب          د.اندازه اندامهاي بدن

10.در كدام يك از نورمهاي زير موقعيت نسبي فرد در يك گروه با نشا ن دادن فاصله نمره او از ميانگين نمرات مشخص مي شود.

الف.نورمهاي كلاسي                            ب.هنجارهاي نسبي         

*ج.نمرات استاندارد                             د.هنجارهاي در صدي

11.آزمونهاي پايه پيشرفت ورزشي ويژه دانشجويان كه اولين بار در سال 1907 در دانشگاه كلمبيا معرفي شد شامل چه موادي بود.

الف.دويدنها ،پرتاب كردنهاو پريدنها              *ب.اطلاعات عمومي در مورد آمادگيهاي                                                                          بدني،مكانيك بدن و شنا

ج.دويدن،پرش ارتفاع و بالا رفتن از طناب        د.ارزيابي و تدريس و تعليم بهتر دانشجويان

 

12.اگر ميانگين 10 ركورد ورزشي 10 باشد و مجموع مجذورات انحراف داده ها از ميانگين برابر 250 باشد نمره استاندارد ركورد 20 چقدر است؟

الف – 5/0      ب – صفر       ج – 1-           üد – 2

 

13.زمان واكنش بين دريافت محرك تا آغاز حركت چه نام دارد.

الف.سرعت عمل                                 ب.سعت عمل+سرعت عكس العمل                                                   *ج.سرعت عكس العمل                        د.سرعت حركت

14.آزموني كه موفقيت افراد را در تحصيل تعيين مي كند ،داراي كدام يك از ويژگيهاي زير مي باشد.

الف.اعتبار             ب.روايي سازه              *ج.روايي پيش بيني              د.روايي محتوي

15.اگر در يك كلاس مقدار ميانگين ميانه و نما برابر باشد.

الف.جامعه طبيعي بوده و پراكندگي نمرات 2 است.

ب.جامعه طبيعي بوده و پراكندگي نمرات صفر مي باشد.

*ج.جامعه طبيعي مي باشد.

د.جامعه طبيعي بوده و پراكندگي نمرات 3 مي باشد.

16.اين جمله (بين دو صفت ضريب همبستگي صفر است)يعني چه.

الف.بين دو صفت همبستگي معكوس وجود دارد.

*ب.دو صفت مستقل از يكديگر ند.

ج.دو صفت با هم همبستگي غير خطا دارند.

د.دو صفت با هم همبستگي مستقيم دارند.

17.نمره اي كه داراي ميانگين صفر و انحراف استاندارديك است را ........... مي نامند.

الف. نمره رتبه اي              ب.نمره خام                *ج. نمرهZ           د.نمره T

18. ميانگين اعداد زوج بين يك تا (99)چند است.

الف.49                      *ب.50                  ج.5/49                     د.5/50

.كوتاه شدن عضله هنگام انقباض را چه نوع انقباضي مي نامند.

الف.ايزوتونيك              *ب.كانسنتريك                ج.ايزو متريك                 د.اكسنتريك

19.اگر فردي در يك آزمون سرعت ،دوي 45 متر را در 9ثانيه بدود و يك ماه بعد مجددا"اين مسافت را در8 ثانيه بدود با انجام ارزشيابي نسبي تعيين كنيد پيشرفت او چگونه بوده است.

الف.پيشرفت منفي داشته باشد.                       ب.با اين اطلاعات پيشرفت قابل مقايسه نيست.

*ج.پيشرفت مثبت داشته است.                       د.20 درصد پيشرفت داشته است.

20.ميانگين نمرات آزمون دراز و نشست (44)و انحراف استاندارد آنها (4)بوده است ،اگر قصد داشته باشيم كساني را كه يك واحد استاندارد بالاتر از ميانگين هستند براي مسابقه آمادگي انتخاب نماييم حداقل ركورد انتخابي را تعيين كنيد.

*الف.48                   ب.44                       ج.46                     د.60

21.در رسم نمودار توزيع فراواني تجمعي،بر روي محور X  چه مقاديري را ثبت مي كنيم.

الف.فراواني تجمعي                                  ب.فراواني مطلق                   

ج.حدود مياني                                       *د.حدود بالايي طبقات

22.كدام يك از تعاريف زير ،تعريف سرعت عكس العمل است.

*الف.حداقل فاصله بين محرك و پاسخ               ب.حداقل زماني بين شروع حركت و پايان آن

ج.حداقل فاصله بين پاسخ و شروع حركت           د.حداقل زمان لازم براي انجام حركت

23.در يك گروه از دانشجويان پس از انجام آزمون پرش جفت زيگزاگ داده هاي زير بدست آمده است انحراف استاندارد آنها را محاسبه كنيد.

                              82،81،80،79،78

*الف.41/1                  ب.21/2              ج.71/1             د.16/2

24.كاربرد ديناميكي در اندازه گيري كدام مورد زير است؟ص71

الف.قدرت پويا          *ب.قدرت ايستا             ج.توان عضلاني           د.استقامت عضلاني

25  .شاخص تمايل مركزي عبارتند از:

الف. واريانس، نمرهz، انحراف معيار              ب. دامنه، انحراف معيار، واريانس

ج. نمرهT ،نمرهZ، واريانس                üد. نما، ميانه، ميانگين

26.كدام يك از ضريب همبستگي هاي زير قويتر است.

الف. 86/0                ب. 698+        ج. 98/0                  üد.1-

27.در محاسبه كار انجام شده در پرش طول جفتي كدام يك از شاخص‎هاي زير اندازه‎گيري مي‎شود؟

الف- قدرت عضلاني                                  ب- استقامت عضلاني            

üج- نيروي عضلاني                                د- سرعت عضلاني

28.كداميك از ارزشيابي هاي زير به منظور بررسي ميزان آموخته هاي قبلي افراد بكار مي رود؟

üالف – ارزشيابي ورودي       ب – ارزشيابي مرحله اي         ج – ارزشيابي پاياني    د – ارزشيابي كلي

29.در بررسي همبستگي بين قد دانشجويان تربيت بدني و ميزان موفقيت آنها در درس بسكتبال ميزان ضريب همبستگي 90/.. بوده است،مي توان گفت :

*الف.قد براي موفقيت در بسكتبال روايي پيش بيني دارد.

ب.موفقيت در بسكتبال براي قد ،روايي پيش بيني دارد.

ج.اگر دانشجويان تلاش كنند تا قد آنها بلندتر شود،آنگاه موفقيت آنها در بسكتبال هم بيشتر خواهد شد.

د.بين قد و موفقيت در بسكتبال همبستگي كامل وجود دارد.

30.كدام جمله صحيح است.

الف.ارزشيابي ارتباطي با اندازه گيري ندارد.

*ب.اندازه گيري ،بدون ارزشيابي فاقد ارزش است.

ج.اندازه گيري ،ارتباطي با ارزشيابي ندارد.

د.ارزشيابي ،بدون اندازه گيري فاقد ارزش است.

 

.براي اندازه گيري ...............از دستگاه فلكسومتر استفاده مي شود

 الف .دامنه حركتي مفاصل 

 

نمره T چهار دانشجو به ترتيب 85 ، 55 ، صفر و 30 مي باشد نمرات Z آنها به ترتيب برابر است با ..........

الف – 5/8، 5/5، صفر، 3                 ب – 5/3 ، 5/0، صفر، 2-

üج – 5/3، 5/0 ، 5- ، 2-                د – 5/3 ، 5/0 ، صفر،

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 21 | لینک  | 

1.فوق قرقره و فوق لقمه دو برآمدگي هستند كه در طرفين قسمت ............................ قرار گرفته‌اند؟

الف) پروگزيمال استخوان بازو         ب) ديستال استخوان بازوü

ج) داخلي استخوان ران      د) خارجي استخوان ران

2. سوراخ سدادي در كداميك از استخوانهاي زير وجود دارد؟

الف) خاجي     ب) شرمگاه      ج) خاصره         د) استخوان بي‌نامü

3. قلب از ....................... لايه بوجود آمده كه لايه ....................... آن نسبت به سايرين ضخيم‌تر است.

الف) سه ـ ميانيü            ب) سه ـ داخلي     ج) چهار ـ داخلي  د) دو ـ مياني

4. بلندترين و قوي‌ترين استخوان بدن را نام بريد. ص 81

الف) بازو           ب) رانü           ج) ستون فقرات   د) ساعد

5.سرخرگ آئورت از كداميك از بخشهاي بدن خارج مي‌گردد. ص 212

الف) بطن راست   ب) بطن چپü     ج) دهليز راست    د) دهليز چپ

6.. كداميك از جملات زير غلط است؟

الف) سطح مخچه داراي شيارهاي منظم، موازي و عرضي است.

ب) سر استخوان بازو در حوزه درون كتف قرار دارد.

ج) هيپوتالاموس بالاي بطن سوم قرار دارد. ü

د) مغز قدامي فوقاني‌ترين بخش دستگاه عصبي مركزي است.

7. اولين جفت ازاعصاب نخاعي از كدام بخش ستون مهره‌ها خارج مي‌شود؟ ص 136

الف) استخوان پس سري و مهره اطلسü      ب) آخرين مهره گردني واولين‌مهره پشتي

ج) دومين و سومين مهره گردني      د) اولين و دومين مهره پشتي

8.استخوانهاي مچ دست و مچ پا از كداميك از انواع استخوانهاي زير است؟

9. عضله سريني بزرگ از لبه خارجي قسمت خلفي تاج خاصره، سطح خلفي قسمت تحتاني خاجي و لبه خارجي سطح خلفي دنبالچه شروع شده و به برجستگي ........... در قسمت خلفي ـ فوقاني استخوان ................. اتصال دارد.

الف) ران ـ لگن    ب) ران ـ سريني   ج) سريني ـ رانü            د) سريني ـ لگن

10.خارجي‌ترين لايه مننژ چيست؟

الف) پره جنب      ب) لايه عنكبوته   ج) غشاء سينوويال           د) سخت شامهü

11. غشاي تار عضلاني ......................... نام دارد.

الف) ساركوپلاسم ب) آندونوريوم     ج) ساركولماü    د) ضريع

عضلات عرضي و مايل شكمي برچه اساسي نامگذاري شده‌اند؟

الف) با توجه به جهت تارهاي عضلاني موجودü         ب) با توجه به شكل عضله

ج) با توجه به محل چسبندگي عضله  د) با توجه به موقعيت عضله

12.اين حفره مخروطي شكل است و ديواره آن بسيار ضخيم‌‌تر از سه حفره ديگر قلب مي‌باشد. ص 153 

الف) دهليز راست ب) بطن راست     ج) دهليز چپ       د) بطن چپü

13. سرخرگ تاجي (كرونر) مربوط به كداميك از اعضاي زير است؟

الف) معده           ب) ريه‌ها            ج) مغز  د) قلبü

14. كداميك از جملات زير غلط است.

الف) سطح مخچه داراي شيارهاي منظم، موازي و عرضي است.

ب) مغز قدامي فوقاني‌ترين بخش دستگاه عصبي مركزي است

ج.

د.

 

 

15.غلافي كه اطراف سطوح مفصلي رامي‌پوشاند و باعث استحكام مفصل مي‌شود را چه مي‌نامند؟

الف) كپسول مفصليü       ب) مفصل           ج) رباط د) ليگامنت

16.مفاصلي كه استخوانها بدون واسطه و مستقيماً روي هم قرار مي‌گيرند را............... مي‌نامند

الف.                                                                    ب.مفاصل ليفي

ج.                                                                       د.

17.كداميك از گزينه‌هاي زير در ارتباط با ششها صحيح است.

الف) هر شش داراي يك نوك يك قاعده، سه لبه و دو سطح است. ü

ب) هر شش داراي يك نوك، يك قاعده، سه لبه و سه سطح است.

ج) قاعده شش مستقيماً روي امحاء و احشاء شكمي قرار دارد.

د) در سطح مياني هر شش، بخشي بنام برونشهاي ثانوي قرار دارد.

18.غلافي كه اطراف سطوح مفصلي را مي پوشاند و عامل نگهداري اين سطوح روي هم مي‌شود را چه مي‌نامند

الف) ليگامنت      ب) پريوسيت       ج) تاندون       د) كپسول مفصليü

19.كداميك از غدد زير در حفره جمجمه قرار دارد و با ترشحات خود روي غدد ديگر اثرات زيادي را باعث مي‌شود؟

الف) هيپوفيزü    ب) لوزالمعده       ج) فوق‌كليوي      د) تيروئيد

20. كدام دسته از استخوانهاي نامبرده در گزينه‌هاي زير درشمارش استخوانهاي بدن محسوب نمي‌شود؟

الف) استخوانهاي كوتاه به جز استخوانهاي كشكك

ب) استخوان كنجدي به جز استخوان كشككü

ج) استخوانهاي نامنظم به جز استخوانهاي كشكك

د) استخوانهاي پهن به جز استخوان كشكك

21.طويلترين عضله بدن چه نام دارد؟

الف) خياطهü      ب) چهارسرراني  ج) دو سرراني     د) شانه‌اي

22. كداميك از استخوانهاي زير در رديف پروگزيمال استخوانهاي مچ دست قرار گرفته‌اند؟ ص 48

الف) بزرگ         ب) شبه ذوزنقه    ج) نخوديü       د) ذوزنقه

23.عضله‌اي است كوتاه و پهن كه از روي ريشه زائد عرضي مهره اطلس به روي سطح تحتاني استخوان پس‌سري متصل مي‌گردد. ص 82

الف) راست رأسي قداميü ب) راست رأسي جانبي

ج) طويل رأسي    د) نردباني قدامي

24. شياري كه بطور مايل در سطح خارجي هر نيمكره وجود دارد را چه مي‌نامند؟ ص 49

الف) رولاند         ب) سيلويوسü   ج) شكنج            د) گيجگاهي

25.سطح قدامي استخوان كتف مقعر است و به .................. موسوم است.

الف) حفره تحت كتفيü     ب) سطح كتف      ج) خار كتف        د) روي كتف

26.كداميك از عبارات زير در مورد دستگاه گوارش غلط است.

الف) كولون افقي، بصورت افقي در شكم از سمت راست به سمت چپ كشيده شده‌است.

ب) راست روده به مجراي مقعدي منتهي مي‌شود.

ج) كولون پايين‌رو بطور عمودي درسمت راست شكم بدنبال كولون افقي قرار دارد. ü

د) كولون بالا‌رو در سمت راست شكم است.

27.. قلب يك ........... است. ص 8

الف) دستگاه       ب) اندامü          ج) بافت د) عضله

28..كدام عبارت زيرغلط است

الف)عضلات نزديك كننده ران در سطح داخلي اين عضو قراردارد

üب) عضله نيمه وتري جزء گروه عضلات هسترينگ نمي باشد

ج) انتقال هوا در دوسوي غشاءوظيفه غشاء شلول است

د) اعصاب مغزي منظم تر از اعصاب نخائي اند

29. عضله سه سر در كدام بخش از بدن قرار دارد

الف- قدامي ران                üب- خلفي بازو              ج- خلفي ران                    د- جانبي ران

30. قسمت عمده يك سلول را  ..................تشكيل مي‌دهد

 الف  .سيتوپلاسم

بزرگترين غدة بدن كه در مردان تقريباً 1500 گرم وزن دارد، چيست؟

الف) هيپوفيز       ب) لوزالمعده       ج) كبد ü           د) كيسة صفرا

 

كدام دسته از عضلات زير به عضلات همسترينگ معروفند؟

الف) پهن داخلي، پهن خارجي          ب) نيم وتري، پهن داخلي

ج) نيم وتري، نيم غشايي، دوسررانيü         د) نعلي، دوقلو، پهن داخي

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 20 | لینک  | 

نمونه سوالات درس فیزیولوژی وآناتومی انسانی برای فراگیران دوره کارشناسی تربیت بدنی براساس منبع درسی دفترچه فراگیر بزودی منتشر خواهد شد. باشماره۰۹۱۲۵۲۱۸۴۰۲ تماس بگیرید 

نوشته شده توسط دکتر فراهانی در ساعت 16 | لینک  |